Działania

Stowarzyszenie FAIR MARKET INSTITUTE realizuje swoje cele, w szczególności poprzez następujące
działania:

 1. organizowanie szkoleń, konferencji, prelekcji;
 2. publikacje artykułów, biuletynów, książek mających podnosić świadomość producentów i
  odbiorców sprzętu biurowego;
 3. działanie w mediach, radio i internecie;
 4. tworzenie kodeksu dobrych praktyk rynkowych;
 5. współpracę z osobami i organizacjami realizującymi podobne cele;
 6. zgłaszanie stosownym organom, urzędom, instytucjom przypadki naruszeń na rynku
  producentów sprzętu biurowego;
 7. występowanie w imieniu producentów do stosownych organów, urzędów, instytucji
  z wnioskami w zakresie ochrony ich praw, tworzenia nowych procedur, nadawania
  certyfikatów jakości i gwarancji;
 8. pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność;
 9. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
 10. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami,
  kierowanie do nich postulatów;
 11. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej;
 12. prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
 13. organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych w zakresie
  promowania usług producentów oryginalnego sprzętu biurowego;
 14. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.